نه راه است این
که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
گذاری آر
و بازم پرس
تا خاک رهت گردم
ندارم دستت از دامن مگر در خاک
آن دم هم
که بر خاکم روان گردی
بگیرد دامنت گردم

/ 0 نظر / 13 بازدید